Berenson 0916-10SC-P Knob 29mm Step Base Satin Chrome